Konferencja / Conference
Kielce 2018

W roku 1994 Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne rozpoczęło szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia. Szkolenie to prowadzone było początkowo na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (UKFiS) a później Ministerstwa Sportu i Turystyki. Instruktor rekreacji ruchowej był do 2010 roku zawodem regulowanym prawnie i uprawnienia instruktorskie nadawane były przez wyżej wymienione urzędy państwowe. Zawód instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia nie był uwzględniony w Klasyfikacji zawodów i specjalności, gdzie swój numer posiadał tylko instruktor rekreacji ruchowej.

W roku 2009 ZG PTHip podjął się wprowadzenia do Klasyfikacji zawodów i specjalizacji dwóch nowych zawodów związanych z hipoterapią: instruktora hipoterapii i hipoterapeuty. Oba te zawody miały być umieszczone w grupie zwodów medycznych - pierwszy na poziomie średniego personelu, drugi na poziomie specjalistów. Niestety eksperci pracujący nad nową Klasyfikacją odmówili uznania tych dwóch zawodów i zgodzili się jedynie na wprowadzenie zawodu instruktora hipoterapii.

Zawód instruktor hipoterapii z numerem 32306 znalazł się w grupie większej 32 „średni personel do spraw zdrowia”, w podgrupie 3230 „Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii” (słowo „komplementarne” zostało dodane do nazwy grupy w wyniku interwencji PTHip).

PTHip będzie kontynuować starania o uznanie zawodu hipoterapeuty i umieszczenie go w grupie specjalistów do spraw zdrowia oraz przyznanie hipoterapii należnego jej miejsca wśród innych metod terapeutycznych wspierających działania medyczne.

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne przystępuje także do kształcenia instruktorów hipoterapii w oparciu o własny program autorski. Ważność licencji instruktora hipoterapii PTHip będzie wynosiła 5 lat. Przedłużenie licencji na kolejne lata wymagać będzie aktywności zawodowej i udziału w kształceniu ustawicznym prowadzonym przez PTHip.