Konferencja / Conference
Kielce 2018

13 marca 2013

Nadzwyczajna Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego dnia 6 kwietnia 2013

Warszawa, 25 lutego 2013 r.

Do
Członków Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

Na wniosek Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego PTHip zostaje zwołane nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTHip odbędzie się dnia 6 kwietnia 2013 roku w Warszawie (SGGW, ul. Nowoursynowska 159c, Budynek 32, sala 009 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji), w I terminie o godzinie 11.30, w II terminie o 12.00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTHip będzie poświęcone zmianie statutu, który wymaga dostosowania do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podjęciu uchwał o doprecyzowaniu zasad skreślania z listy członków PTHip i zgodzie na wysyłanie korespondencji tylko drogą elektroniczną (załącznik 1 – nowa wersja statutu, załącznik 2 – propozycja uchwał).

Zgodnie z dotychczasowym statutem PTHip do zmiany statutu niezbędna jest obecność na sali co najmniej ½ członków i zgoda na zmianę 2/3 głosów. Obecnie Towarzystwo liczy 259 członków, tak wiec w Walnym powinno wziąć udział co najmniej 130 osób.

Zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie zwracamy się z apelem o dyscyplinę i zaangażowanie się w tę sprawę tak istotną dla dalszego rozwoju naszego Towarzystwa.

W tym celu należy przede wszystkim uregulować składki za 2013 r. (50 zł) i ewentualnie zaległe składki za 2011 i 2012 r. (po 24 zł). Jeżeli nie będą mogli Państwo wziąć udziału w zebraniu osobiście, można udzielić pełnomocnictwa na głosowanie innemu członkowi PTHip, który będzie obecny na zebraniu (załącznik 3 – formularz udzielenia pełnomocnictwa). Tym wydelegowanym przez Państwa członkiem może być jeden z członków Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej PTHip (załącznik 4 – lista członków ZG i KR PTHip).

Pełnomocnictwo prosimy przesłać na adres biura ZG PTHip do dnia 25 marca br. lub przekazać je bezpośrednio upoważnionej przez Państwa osobie. W tym ostatnim przypadku prosimy o mailowe poinformowanie biura ZG PTHip o tym fakcie.

Ci z Państwa, którzy zdecydują się na wystąpienie z szeregów PTHip proszeni są o przesłanie pisemnej rezygnacji (mailem lub listownie), która pozwoli na skreślenie ich z listy członków i nie będzie zafałszowywać liczby członków PTHip (załącznik 5 - wzór rezygnacji).

Mamy nadzieję, że na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego przybędzie na tyle liczne grono jego członków, że będzie można poczynić zmiany, które pozwolą na usprawnienie działania i dalszy rozwój naszej organizacji.

W imieniu ZG PTHip
Prezes
Anna Strumińska


Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100. tel./fax 022 59 31 900
www.pthip.org.pl e-mail: biuro@pthip.org.pl
NIP 677-20-77-023 nr konta: 76 2130 0004 2001 0379 3817 0001

Załączniki:
PDF: Zał. 1. nowy statut
PDF: Zał. 2. uchwały
PDF: Zał. 3. pełnomicnictwo
DOC: Zał. 3. pełnomicnictwo
PDF: Zał. 4. skład ZG i KR
PDF: Zał. 5. rezgynacja z członkostwa
DOC: Zał. 5. rezgynacja z członkostwa
Komunikat II