Konferencja / Conference
Kielce 2018

29 maja 2012

Walne zebranie PTHip 2012

W dniu 26 maja 2012 r. w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
Zebrani członkowie PTHip wysłuchali sprawozdań prezesa Anny Strumińskiej oraz prezesów i przedstawicieli Oddziałów Towarzystwa. Na wniosek Komisji Rewizyjne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie Prezes Anna Strumińska przedstawiła prezentację, którą przygotowała z okazji XX-lecia PTHip poświęconą jego pierwszemu prezesowi i prezesowi honorowemu Towarzystwa dr Wincentemu Smolakowi.

Kolejnym punktem programu było przyznanie przez Walne Zgromadzenie odznak PTHip. Odznaki honorowe PTHip otrzymali uchwałą 1/2012 Walnego Zgromadzenia:
Anna Strumińska, Marian Jaroszewski - złote odznaki
Joanna Dzwonkowska, Barbara Gąsiorowska, Iwona Jeziorska, dr Alicja Paszkiewicz, Michał Stogniew, dr Iwona Szymkuć, Dominika Ustjan – srebrne odznaki
Anna Żygadło – brązowa odznaka.
Ostatnim punktem Walnego Zgromadzenia był wybór nowych władz Towarzystwa.
W wyniku głosowania prezesem PTHip została wybrana jednogłośnie po raz kolejny Anna Strumińska, w skład Zarządu Głównego weszli: Barbara Gąsiorowska, Małgorzata Górniewicz, Marian Jaroszewski, Magdalena Kajewska, Jagoda Maciaszek, Maria Należyty, Alicja Paszkiewicz, Michał Stogniew, Marzena Szydłowska-Grajcar, Marta Woińska. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Monika Mokrzyszczak, Piotr Brzeziński i Andrzej Wojciechowski.

Obrady zakończyły się wystąpieniem Anny Strumińskiej nowego prezesa PTHip, która podziękowała zgromadzonym za zaufanie jakim została obdarzona i obiecała kontynuować dotychczasową politykę Towarzystwa mająca na celu podniesienie rangi i profesjonalizmu polskiej hipoterapii.