Konferencja / Conference
Kielce 2018

17 grudnia 2011

Konferencja Ekspercka w Toruniu


W dniach 12-13 grudnia br. w Toruniu odbyła się konferencja ekspercka „Europejskie Ramy Kwalifikacji w obszarze sportu i turystyki”.

Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Badań Edukacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia, Toruński Związek Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej, Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Celem konferencji było zapoznanie się z ogólnymi zasadami Europejskich Ram Kwalifikacji, które są wspólnym europejskim systemem wiążącym krajowe systemy i ramy kwalifikacji różnych państw, szczególnie w odniesieniu do sportu i turystyki w Polsce. Głównym tematem dyskusji było zaprezentowanie polskich ram kwalifikacji i porównanie poziomów kwalifikacji z innymi krajami w kontekście zwiększania mobilności na europejskim rynku pracy oraz dostępu do edukacji przez całe życie.

W konferencji wzięły udział przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Prezes Anna Strumińska i pedagog/hipoterapeutka Barbara Gasiorowska. Przedstawiły one hipoterapię jako formę oddziaływania terapeutycznego, PTHip jako organizację szkolącą instruktorów hipoterapii a następnie omówiły stopień zaawansowania prac europejskiego środowiska hipoterapeutycznego nad stworzeniem ram kwalifikacyjnych w obszarze terapii z udziałem zwierząt. W swoim wystąpieniu podkreśliły różnice pomiędzy rekreacją ruchową a terapią z udziałem konia i konieczność oddzielenia ścieżek kształcenia instruktorów na potrzeby obu tych obszarów.
Wystąpienie to spotkało się z dużym uznaniem zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego jak i szkoleniowców Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.