Konferencja / Conference
Kielce 2018

20 listopada 2016

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PTHip

Dnia 11 listopada 2016 roku w Warszawie (Gmach Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, ul. Ciszewskiego 8, budynek 23, aula 1), odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
W pierwszym terminie o 16.00 nie zebrało się kworum. W drugim terminie o 16.30 wydano 35 mandatów do głosowania.
Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Prezes Annę Strumińską, wybrano na przewodniczącego obrad Andrzeja Wojciechowskiego, a na sekretarza Katarzynę Kwiecińską-Olszewską i przyjęto porządek obrad (34 głosy za) (załącznik 1 porządek obrad).
Wybrano Komisję Skrutacyjno-Mandatowej w składzie: Robert Michalski, Marta Jarzębowska i Maja Ryszkiewicz (34 głosy za) oraz Komisję Wnioskową w składzie: Marta Woińska, Katarzyna Spyra i Karolina Gramowska (34 głosy za).
Prezes ustępującego Zarząd Główny PTHip złożyła sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2012-2016 (załącznik 2 - prezentacja Sprawozdanie ZG). Następnie sprawozdania złożyli prezesi Zarządów Oddziałów: Kujawsko-Pomorskiego (Małgorzata Górniewicz), Małopolskiego (Ewa Polańska) i Warszawskiego (Marian Jaroszewski). Skarbnik ZG PTHip Marta Woińska przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności PTHip w latach 2012-2016 (załącznik 3 - prezentacja Sprawozdanie Skarbnika)
Z kolei sprawozdanie złożyła Komisja Rewizyjna PTHip, która wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTHip (załącznik 4 - prezentacja Sprawozdanie KR).
Zebrani przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi (31 głosów za, 4 – wstrzymujące).
Uchwała 1/2016 Walne Zgromadzenie PTHip przyjmuje sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności PTHip w latach 2012-2016 i zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej PTHip udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Po dyskusji zaakceptowano decyzję ustępującego Zarządu podjętą uchwałą 6/2016 w dniu 11.11.2016 r. o podniesieniu rocznej składki członkowskiej z 50 do 70 zł.
Następnie przystąpiono do prezentacji kandydatów do odznaczeń honorowych PTHip - złotą odznakę PTHip przyznano Joannie Kozik (32 głosy za, 2 – wstrzymujące), srebrne odznaki PTHip przyznano: Małgorzacie Górniewicz (33 głosy za, 2 – wstrzymujące), Annie Żygadło (33 głosy za, 2 – wstrzymujące), Michałowi Stachowi (32 głosy za, 3 – wstrzymujące) i Dariuszowi Waligórskiemu (30 głosy za, 5 – wstrzymujących), a brązowe odznaki PTHip przyznano: Marcie Sznajder (34 głosy za, 1 – wstrzymujący), Dagmarze Karowskiej (33 głosy za, 2 – wstrzymujące), Ewie Polańskiej (33 głosy za, 2 – wstrzymujące), Darii Sawaryn (34 głosy za, 1 – wstrzymujący), Marcie Woińskiej (33 głosy za, 2 – wstrzymujące), Ewie Ziętak (33 głosy za, 2 – wstrzymujące), Piotrowi Brzezińskiemu (33 głosy za, 2 – wstrzymujące), Annie Sikorskiej (34 głosy za, 1 – wstrzymujący), Andrzejowi Wojciechowskiemu (33 głosy za, 2 – wstrzymujące), Monice Mokrzyszczak (33 głosy za, 1 – wstrzymujący) i Magdalenie Kajewskiej (34 głosy za, 1 – wstrzymujący) .
Uchwała 2. Walne Zgromadzenie PTHip za wybitne zasługi dla Towarzystwa oraz dla krzewienia i rozwoju polskiej hipoterapii przyznaje złotą honorową odznakę PTHip Pani Joannie Kozik.

Uchwała 3. Walne Zgromadzenie PTHip za wybitne zasługi dla Towarzystwa oraz dla krzewienia i popularyzacji polskiej hipoterapii przyznaje srebrną honorową odznakę PTHip Paniom Małgorzacie Górniewicz i Annie Żygadło oraz Panom Michałowi Stachowi i Dariuszowi Waligórskiemu.


Uchwała 4. Walne Zgromadzenie PTHip za zasługi dla Towarzystwa oraz dla krzewienia i popularyzacji polskiej hipoterapii przyznaje brązową honorową odznakę PTHip
Marcie Sznajder, Darii Sawaryn, Dagmarze Karowskiej, Annie Sikorskiej, Monice Mokrzyszczak, Piotrowi Brzezińskiemu, Andrzejowi Wojciechowskiemu, Marcie Woińskiej, Magdalenie Kajewskiej, Ewie Polańskiej i Ewie Ziętak.

Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia PTHip był wybór prezesa ZG PTHip. Na Prezesa ZG PTHip ponownie wybrano jednogłośnie Annę Strumińską (35 głosów za).
Na liście kandydatów na członków ZG PTHip znalazło się 14 osób. W skład zarządu weszli: Marta Woińska (32 głosy), Ewa Polańska (31 głosów), Małgorzata Górniewicz (30 głosów), Barbara Gąsiorowska (30 głosów), Joanna Kozik (28 głosów), Alicja Paszkiewicz (28 głosów), Michał Stogniew (28 głosów), Andrzej Wojciechowski (25 głosów), Marian Jaroszewski (24 głosy) i Michał Pluta (23 głosy). Do zarządu nie weszli następujący kandydaci: Michał Stach (19 głosów), Magdalena Pikul (19 głosów), Marta Sznajder (18 głosów) i Dagmara Karowska (4 głosy).
W wyniku wyborów do Komisji Rewizyjnej PTHip wybrano: Piotra Brzezińskiego (35 głosów), Monikę Mokrzyszczak (35 głosów) i Katarzynę Kwiecińską-Olszewską (33 głosy).
W trakcie zebrania nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.
Obrady zakończyło wystąpienie Anny Strumińskiej Prezesa ZG PTHip kadencji 2016-2020, która zapewniła, że PTHip będzie realizował nadal politykę mającą na celu rozwój profesjonalnej i bezpiecznej hipoterapii w Polsce i umacniania pozycji polskiej hipoterapii w światowym ruchu hipoterapeutycznym.