Konferencja / Conference
Kielce 2018

26 października 2016

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Szanowni Państwo
W imieniu ZG Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego pragnę zaprosić wszystkich członków Towarzystwa na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze PTHip, które odbędzie się dnia 11 listopada 2016 roku w Warszawie (Gmach Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, ul. Ciszewskiego 8, budynek 23), w pierwszym terminie o 16.00, w drugim terminie o 16.30.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego, Sekretarza, głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i Komisji Wnioskowej.
3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
4. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Głównego PTHip i Zarządów Oddziałów: Warszawskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Małopolskiego.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTHip.
6. Dyskusja.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie przyznania złotych, srebrnych i brązowych odznak PTHip.
9. Wybór nowych władz Towarzystwa: Prezesa, Członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej, głosowanie nad przyjęciem uchwał i wniosków.
12. Ogłoszenie wyników wyborów.
13. Wystąpienie nowego Prezesa ZG PTHip.
14. Zakończenie obrad.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTHip Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa, a udział w jego obradach jest nie tylko przywilejem, ale i obowiązkiem członków naszej organizacji.
Zapraszamy też do udziału w Międzynarodowej Konferencji Hipoterapeutycznej „Stępem przez życie”, która odbywać się będzie w dniach 12-13 listopada br.
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Z poważaniem,

W imieniu ZG PTHip

Anna Strumińska

Prezes ZG PTHip