Konferencja / Conference
Kielce 2018

20 października 2010

Walne zgromadzenie PTHip


13 listopada 2010 r. w gmachu Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 30, odbyło się
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

Porządek obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej.
3. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Referaty sprawozdawcze z działalności w latach 2009-2010 ZG PTHip i Zarządów Oddziałów Warszawskiego, Lubelskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Małopolskiego.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Wolne wnioski.
8. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsza pracę o hipoterapii w roku 2010.
9. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej, głosowanie nad przyjęciem stosownych uchwał i wniosków.
10. Zakończenie obrad.